DRETS D’ ACCES ENERGY COMGEST
DADES DEL RESPONSABLE DEL FITXER DE TRACTAMENTS

Identitat: ENERGY COMGEST
Direcció: Plaça de la Palmera, nº 6,  2º-1
Codi Postal: 17600
Localitat: Figueres
Provincia: Girona

Dades del solicitant

El Sr./Sra. [……………………………………………………… ..], major d’edat, amb domicili a [………………………………………… …………… ..], i amb número de DNI [……………………………………………………… ..], acompanyant fotocòpia, mitjançant aquest mitjà escrit manifesta el seu desig d’exercir el seu dret d’accés, de conformitat amb l’article 15 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades.

SOL·LICITA

1. Que se li confirmi per part del Responsable del Tractament que s’estan tractant dades personals que el concerneixen.

2. Que se li faciliti l’accés a sobre Fitxers al Plaza màxim d’un mes a comptar de la recepció d’aquesta sol·licitud, entenent que si transcorre aquest termini sense que de forma expressa es contesti a l’esmentada petició d’accés s’entendrà denegada. En aquest cas s’ha d’interposar l’oportuna reclamació davant l’Agència de Protecció de Dades.

3. Que aquesta informació comprendre de manera llegible i intel·ligible les dades que sobre sumi persona estan inclosos en sobre Fitxers, així com:

a. Les finalitats del Tractament;
b. Les categories de dades personals;
c. Els destinataris o les categories de destinataris als quals s’han comunicat o es comunica les dades personals;
d. El termini previst de conservació de les dades personals o, si no és possible, els Criteris utilitzats per determinar dit acabo;
e. L’existència de decisions automatitzades, inclosa l’Elaboració de perfils;
f. Si s’han transferit dades personals a un tercer país o una organització internacional, o si es té previst fer-ho.

A ………………………, a … .. de ………….. …. .. de ……