DRET DE PORTABILITAT ENERGY COMGEST
DADES DEL RESPONSABLE DEL FITXER O TRACTAMENT

Identitat: ENERGY COMGEST
Direcció: Plaça de la Palmera, nº 6, 2n-1
Codi postal: 17600
Localitat: Figueres
Província: Girona

DADES DEL SOL·LICITANT

El Sr./Sra. [……………………………………………………… ..], major d’edat, amb domicili a [………………………………………… …………… ..], i amb número de DNI [……………………………………………………… ..], acompanyant fotocòpia, i mitjançant aquest escrit manifesta el seu desig d’exercir el seu dret de limitació del tractament, de conformitat amb l’article 20 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades.

MOTIUS DE LA LIMITACIÓ
Atès que es compleixin les següents condicions:

a) El tractament està basat en el consentiment de l’interessat [article 6, apartat 1, lletra a) / article 9, apartat 2, lletra a)] b) El tractament està basat en un contracte subscrit per les parts [article 6, apartat 1, lletra b)] c) El tractament s’efectua a través de mitjans automatitzats

D’acord amb l’article 20 del Reglament (UE) el que subscriu:

SOL·LICITA
1. Que en el termini màxim d’un mes des de la recepció d’aquesta sol·licitud, es procedeixi exercir el dret a la portabilitat de les dades personals que el concerneixen, en els termes del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques mitjançant el tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades.

2. Que les dades personals corresponents es transmetin directament, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, a [……………………………………………………… ..].

A ………………………, a … .. de ……………… .. de ……