DRET DE RECTIFICACIÓ
DADES DEL RESPONSABLE DEL FITXER O TRACTAMENT

Identitat: ENERGY COMGEST
Direcció: Plaça de la Palmera, nº 6, 2n-1
Codi postal: 17600
Localitat: Figueres
Província: Girona

DADES DEL SOL·LICITANT

El Sr./Sra. [……………………………………………………… ..], major d’edat, amb domicili a [………………………………………… …………… ..], i amb número de DNI [……………………………………………………… ..], acompanyant fotocòpia, mitjançant aquest escrit manifesta el seu desig de exercir el seu dret de rectificació, de conformitat amb l’article 16 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades .

SOL·LICITA
Que es procedeixi a la rectificació de les dades personals sobre els quals s’exercita el dret i que se li notifiqui per correu a l’adreça dalt indicada el resultat de la rectificació practicada.

Les dades per rectificar són les següents: ……………………………………………………………… .. ………………………………………… ……………………………………………………………………………… ..

Es acompanya la present sol·licitud amb la següent documentació justificativa de la inexactitud o caràcter incomplet de les dades objecte del tractament: [……………………………………………………… ..]

Si les dades rectificades s’haguessin comunicat prèviament es notificarà al Responsable del Tractament cessionari la rectificació practicada, perquè aquest procedeixi també a realitzar la correcció oportuna.

A ………………………, a … .. de ……………… .. de ……