DRET DE SUPRESSIÓ ENERGY COMGEST
DADES DEL RESPONSABLE DEL FITXER O TRACTAMENT

Identitat: ENERGY COMGEST
Direcció: Plaça de la Palmera, nº 6, 2n-1
Codi postal: 17600
Localitat: Figueres
Província: Girona

DADES DEL SOL·LICITANT

El Sr./Sra. [……………………………………………………… ..], major d’edat, amb domicili a [………………………………………… …………… ..], i amb número de DNI [……………………………………………………… ..], acompanyant fotocòpia, mitjançant aquest escrit manifesta el seu desig de exercir el seu dret de supressió, de conformitat amb l’article 17 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades .

SOL·LICITA
Que en el termini màxim d’un mes des de la recepció d’aquesta sol·licitud, es procedeixi a l’efectiva supressió de qualsevol dada i informació relativa a la seva persona que es trobi en els seus registres de tractament, en els termes del Reglament (UE) 2016/679 , de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades i ho comuniqui de manera escrita a l’adreça més amunt indicada.

En cas que el responsable del fitxer consideri que aquesta supressió no procedeix, ho comuniqui igualment, de forma motivada i dins el termini assenyalat, a fi de poder interposar la corresponent reclamació.

A ………………………, a … .. de ……………… .. de ……