DRET LIMITACIO ENERGY COMGEST
DADES DE L’Responsable del fitxer DE TRACTAMENT

Identitat: ENERGY COMGEST
Direcció: Plaça de la Palmera, nº 6, 2n-1
Codi Postal: 17600
Localitat: Figueres
Província: Girona

DADES DEL SOL·LICITANT

El Sr./Sra. [……………………………………………………… ..], major d’edat, amb domicili a [………………………………………… …………… ..], i amb número de DNI [……………………………………………………… ..], del que s’acompanya fotocòpia, per mitjà d’aquest escrit manifesta el seu desig d’exercir el seu dret de limitació del tractament, de conformitat amb l’article 18 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades.

MOTIUS DE LA LIMITACIÓ
Atès que es compleixi la condició:

a) L’interessat impugna l’exactitud de les dades personals, durant un termini que permeti al Responsable del Tractament verificar l’exactitud dels mateixos;
b) El tractament és il·lícit i l’interessat s’oposa a la supressió de les dades personals i sol·licita en el seu lloc la limitació del seu ús ;;
c) El responsable ja no necessita les dades personals amb finalitat de tractament, però d l’interessat les necessita per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions;
d) L’interessat s’ha oposat al tractament en virtut de l’artículo0 21, apartat 1, mentre es verifica si els motius legítims del Responsable prevalen sobre els de l’interessat.

D’acord amb l’article 18 del Reglament (UE) el que subscriu:

SOL·LICITA
Que en el termini màxim d’un mes des de la recepció d’aquesta sol·licitud, es procedeixi a limitar el tractament de les dades personals que el concerneixen, en els termes del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades.

A ………………………, a … .. de ……………… .. de ……