DRET D’OPOSICIÓ
DADES DEL RESPONSABLE DEL FITXER O TRACTAMENT

Identitat: ENERGY COMGEST
Direcció: Plaça de la Palmera, nº 6, 2n-1
Codi postal: 17600
Localitat: Figueres
Província: Girona

DADES DEL SOL·LICITANT

El Sr./Sra. [……………………………………………………… ..], major d’edat, amb domicili a [………………………………………… …………… ..], i amb número de DNI [……………………………………………………… ..], i acompanya fotocòpia, per mitjà d’este escrit manifesta el seu desig d’exercir el seu dret d’oposició, de conformitat amb l’article 21 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades.

MOTIUS DE L’OPOSICIÓ
El sol·licitant s’oposa al tractament de les dades personals que el concerneixen, contingudes en els registres de tractament de l’empresa i,

SOL·LICITA
1. Que en el termini màxim d’un mes des de la recepció d’aquesta sol·licitud, es procedeixi a cessar el tractament de les dades indicades més amunt.

2. Que, en el cas que el Responsable del Tractament consideri que aquesta oposició no procedeixi, ho comuniqui igualment, de forma motivada i dins el termini assenyalat, a fi de poder interposar la reclamació corresponent.

A ………………………, a … .. de ……………… .. de ……

Imprimir